Demokratisk kompetence - projekt

Formålet med projektet var at belyse folkeoplysningens muligheder for at medvirke til at udvikle demokratiet, så det dels kan fungere i forhold til et multietnisk samfund, dels kan rumme dem, der er i risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet og marginaliseret i samfundet.

Ideen var at undersøge om en kompetence(-bevidstgørelses) tilgang til arbejde med demokrati kunne bidrage til at udvikle medborgerskab.

Da vi gennemførte den indledende konference viste sig imidlertid at de deltagende undervisere m.fl. havde meget svært ved at koble en kompetencetankegang med demokrati.

Vi ændrede derfor målsætningen betydeligt undervejs. Ambitionen var nu at beskrive konkrete eksempler på forløb, der indeholder elementer af arbejde med demokratisk kompetence med henblik på inspiration.

Erfaringer fra udviklingsprojektet
Vi må på baggrund af forløbet konkludere, at det ikke synes at være en oplagt tilgang, at fokusere på demokratiske kompetencer som en indgang til at udvikle deltagernes medborgerkompetencer  - det opleves af underviserne som at gå over åen efter vand, fordi de først og fremmest opfatter kompetencetilgangen som relevant i et arbejdsmarkedsperspektiv.

Det væsentligste er formodentlig at fokusere på kombinationen af, at hver enkelt deltager oplever anerkendelse og respekt og at der tilrettelægges aktiviteter, der sætter deltagernes eget liv i relation til demokratiske processer.

Der ligger dog en væsentlig pointe i at vægte den personlige, individuelle anerkendelse og kontakt til/inddragelse af hver enkelt når man arbejder med emner og aktiviteter der indeholder medborgerperspektiver.

Det har i.ø. været ganske svært at motivere daghøjskolerne til at bruge tid på et projekt, der alene fokuserer på demokrati. Det hænger sammen med at deltagergruppen for tiden er stærkt præget af mennesker med store fysiske, psykiske og sociale problemer, og udfordringerne i den forbindelse opleves som meget store. Det er dog Foreningens opfattelse at det er meget vigtigt at arbejde med medborgerskab, ikke mindst i forhold til en deltagergruppe, hvis livsvilkår er helt afhængige af beslutninger, der fattes i det demokratiske system. Det er helt afgørende både for deres interessevaretagelse og for deres evne til at tage vare på eget liv, at de opfatter sig selv som fuldgyldige medborgere i samfundet.
Det vil formodentlig være en hensigtsmæssig strategi for Foreningen fremover at arbejde med demokratiske perspektiver som et fokuspunkt i forbindelse med andre indsatser i relation til medlemsskolerne - en slags "mainstreaming".

Forløbet blev meget kort, fordi det ikke lykkedes os at samle tilstrækkeligt med deltagere inden sommerferien. Det er formodentlig den væsentligste årsag til, at det kun lykkedes os at få en daghøjskoleunderviser til at beskrive et forløb i relation til projektet. Den ene beskrivelse er til gengæld et godt eksempel på et forløb, der sigter målrettet på at arbejde med medborgerskab i forhold til en stærkt marginaliseret gruppe, nemlig langvarige bistandsmodtagere, der er kendetegnet ved generel mangel på forventninger til fremtiden og et forsvar der består i at afstå fra et engagere sig i noget som helst.

Med temaet "den typiske bistandsmodtager" tog underviseren udgangspunkt i deltagernes egen situation, den blev beskrevet og analyseret og der blev sat fokus på muligheder for at ændre den, så demokratiet og den enkeltes muligheder blev en del af temaet. Det engagerede faktisk mange, og mange lærte sig at argumentere sagligt for en sag, at lytte til andres argumenter, at indgå kompromisser. De er blevet mere bevidste om deres muligheder og mere aktive.
Ideen til dette tema blev undfanget på konferencen, og er blevet en ny indgang for underviseren til at arbejde med demokrati og medborgerskab på en måde der virker i forhold til en målgruppe der er svær at nå. Se bilag.

Der er vedlagt et bilag med forskellige ideer til tilgange, der på lignende vis kan anvendes til at koble anerkendelse, den enkeltes liv og demokratiske processer.

Projektets gennemførelse
Projektet er gennemført i overensstemmelse med den reviderede plan for projektet:

  • Der er gennemført en indledende konference, hvor der efter et oplæg om realkompetence og demokrati blev arbejdet i grupper med at udvikle ideer til forløb.
  • På baggrund af konferencen skitserede projektlederne en arbejdsmodel, som blev sendt ud til deltagerne med opfordring til at bruge modellen til at beskrive eller udvikle nye  aktivi-teter, der sætter fokus på forskellige aspekter af arbejdet med medborgerskab og demokra-ti. Modellen blev efter ca. 1 1/2 måned fulgt op over for deltagerne med mail og telefonisk henvendelse - det lykkedes dog ikke at nå alle telefonisk.
  • Endvidere udarbejdedes et skema til beskrivelse og en tilhørende vejledning, som blev sendt ud til deltagerne.
  • En af deltagerne har beskrevet et forløb. som han konkret har udviklet et forløb på grund-lag af konferencen.
  • Arbejdsmodellen er tilpasset og der er udarbejdet en oversigt over relevante fokuspunkter samt ideer til forløb, der sætter fokus på anerkendelse og aktiviteter, der forbinder deltagernes eget liv med demokratiske processer.


Resultaterne af projektet vil indgå som baggrund for Foreningens fremtidige arbejde med  demokrati og medborgerskab.

Daghøjskoleforeningen har modtaget tilskud af DFSs udviklingspulje til dette projekt.

November 2006