Gå til hovedindhold

Cases

AOF Center Bornholm

http://www.aofcenterbornholm.dk/

Centret har gennem flere år udbudt et kursus ”På vej mod SOSU” i samarbejde med Jobcenter Bornholm og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Målet er at afklare, om SOSU-uddannelsen er et relevant og realistisk valg for den enkelte. Deltagerne er ledige og overvejende kortuddannede, men har ellers meget forskellige baggrunde.

Kursisterne deltager fra starten i et tre ugers forløb på AOF, hvor undervisning i FVU-dansk og -matematik samt IT bruges målrettet til at læse faglige tekster og lave et fagligt miniprojekt. Derudover får deltagerne en fornemmelse af, hvordan det er at sidde på skolebænken igen, og hvordan man arbejder med en opgave i grupper. Derefter deltager de i et forløb på social- og sundhedsskolen og kommer i praktik med henblik på afklaring af, om det faktisk er SOSU-vejen, de vil. Al undervisning er tydeligt relateret til SOSU, og der arbejdes aktivt med at skabe et fagligt fællesskab. Samtidig er der plads til at forfølge individuel motivation, bl.a. gennem miniprojekter. Projektet har stor succes med at få deltagerne videre i uddannelse.

IDA – Syd - Idrætsdaghøjskolen  i Aarhus, IDA

http://www.idaa.dk/ida

Kurset var et specielt tilrettelagt forløb, rettet mod en målgruppe bestående af flygtninge- og indvandrerkvinder med ingen eller meget lidt tilknytning til arbejdsmarkedet. Kurset gennemførtes i kraft af rammeaftale med Aarhus Kommunes jobcenter, og der var løbende optag.

Målet for kurset var, at deltagerne skulle komme nærmere arbejdsmarkedet/afklaring af arbejdsevne. I forlængelse af skolens folkeoplysende formål var det også et mål, at deltagerne i løbet af kurset skulle få indsigt i grundlæggende demokratiske idealer og tilegne sig et personligt medborgerskab.

Bærende for kurset var ideen om frisættelse og ejerskab gennem frie valg. Kursisterne var forpligtet på at deltage i 3-4 timers individuel og kollektiv mødetid i løbet af ugen, men herudover tilrettelagde de selv deres skema ud fra en bred vifte af tilbud.  De obligatoriske timer var afsat til samtaler, temaundervisning om samfundsmæssige forhold, ekskursioner og sundhedsrelaterede emner indenfor skolens profil

Kursets succes kunne bl.a. aflæses i den forandring, der kunne identificeres i kvindernes fremtræden og kropsholdning. Fra at have været tydeligvis tynget og tilbageholdende fra kursets start til at udstråle energi og livsmod efter en periode.

Jobcenteret anerkendte kursets resultater, men dette blev alligevel nedlagt som følge af ændringerne i beskæftigelseslovgivningens refusionsregler 1. januar 2011. Alle 47 kvinder på projektet mødte på eget initiativ op på rådmandens kontor for at forklare, hvad projektet betød for deres liv og fremtid, men kommunens økonomi gav ikke plads til et sådant ind- gangstrin for ledige, der er meget langt fra arbejdsmarkedet.

Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole i Herning

www.hhi-dhs.dk

Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole er en lille skole med et folkeoplysende og beskæftigelses/uddannelsesfremmende sigte. Idrætten er et centralt middel til opfyldelse af dette mål. Casen er et forløb med aktiverede i alderen 18-60 år, som er interesserede i idrætsvinklen. Fokus i forløbet er på bevægelse og motion, uddannelse og job, kost og livsstil samt stress og depression. Gennem primært vejledning og valgfag tilgodeses individuelle ønsker og behov.

Skolen arbejder med en model for opbygning af handlekompetence via et samspil mellem idrætsaktiviteter, vejledning og afklaring, teoretisk viden samt folkeoplysning med vægt på samfund, demokrati og kultur. Idrætsdaghøjskolen har betydelige succesrater især i forhold til motivation til uddannelse. Skolen har en indarbejdet evalueringskultur og har løbende opmærksomhed på, hvordan kortuddannede voksne opnår motivation for læring - f.eks. via et fællesskab med alle aldersgrupper og gennem daglig fysisk træning, bevægelse, leg og relevante udfordringer.

 

Kreativitet   og Vækst - Daghøjskolen Fokus i Aalborg 

http://fokus-folkeoplysning.dk/mere-info/kreativitet-og-vaekst/ 

Kreativitet og vækst er en af flere linjer/projekter på FOKUS, der er en stor daghøjskole. Der arbejdes med tegning, maling og keramik som redskaber til personlig udvikling. Der er endvidere adgang til at deltage i kurser i fysisk træning.

Mange deltagere er aktiverede, især sygemeldte med stress og andre psykiske problemer, men der er også deltagere med kommunalt tilskud og egenbetaling. Holdet er kendetegnet af stor rummelighed og fleksibilitet over for individuelle behov.

Kurset sigter på at afdække styrker, barrierer og muligheder, at opbygge personligt overskud, selvtillid og mod til at være sig selv og at lære at sætte mål og nå dem via kreative og personlige udfordringer. Der indgår afklaring af realkompetencer og forskellige 'snusepraktikker'. Kurset hjælper mange mennesker videre i kraft af sammenkædningen af kreative og psykiske processer.

Projekt Retro, Vejle – Grindsted Daghøjskole LOF.

http://www.lof-ghs.dk/

Projektet er en del af Grindsted Daghøjskole LOF’s satellit i Vejle. Mål- gruppen er sygedagpengemodtagere. Forløbet kører over 10 uger, og formålet er en raskmelding eller en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet.

Metoden er baseret på den anerkendende tilgang, og tilgangen er gensidig respekt, tillid og dialog. Der indledes altid med en samtale, hvor forventningerne afstemmes. Der fokuseres på det positive og de små succeser, som danner baggrund for nye tanker hos den enkelte deltager. Der er undervisning 20 timer om ugen i personlige og faglige fag, overvejende som klasseundervisning med masser af debat. Herefter en individuel praktik i en relevant virksomhed. Derudover personlige samtaler efter behov.

Skolen understreger, at man fokuserer på resultater for den enkelte deltager, og at man lægger vægt på kun at ansætte ildsjæle. Skolen får 90 procent i praktik og 60 procent raskmeldte efter endt kursus og lever dermed både op til kommunernes forventninger og er med til at skabe positiv forandring i deltagernes liv.

På Vej – Daghøjskolen Sydvestjylland i Esbjerg

http://www.dhskolen.dk/page_control.asp?page_nbr=4&menu_nbr=4

Målgruppen for kurset er personer, der er visiterede til fleksjob og søger job. Forløbet er på 12 uger med 10 timer om ugen og 4 ugers opfølgning. Kurset kan afkortes hvis en deltager får job, og der er løbende optag Må- let er, at den enkelte deltager bliver bevidst om sine ressourcer og finder et konkret fleksjob, for eksempel via en praktikplads.

Deltagerne arbejder med jobsøgning og arbejdsmarkedet i forhold til egne ønsker og planer. Der indgår endvidere undervisning i betydningen af kost og motion samt kreative udfordringer og personlig vejledning.

Der er mulighed for at arbejde med it, dansk, matematik og samfundsfag. Sammen med skolens øvrige deltagere deltager holdet i ekskursioner, foredrag mv.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk